Operator date cu caracter personal nr. 16115

  • image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

1. Regulament de organizare si functionare

2. Regulament de ordine interioara

3. Codul de conduita etica si profesionala al personalului contractual

4. Planul alb

1.Regulament de organizare si functionare actualizat 2016

Art.1 (1) Spitalul Municipal Dorohoi este unitate cu personalitate juridica, in subordinea administratiei publice locale, spital general gradul IVconform OMS nr. 119/ 2010, iar in functie de modul de finantare, este spital finantat din venituri proprii practicand forma de spitalizare continua si de zi in calitate de furnizor de servicii medicale.
(2) Sediul unităţii este în municipiul Dorohoi, str. Bd. Victoriei nr. 75, judetul Botosani.
(3) Spitalul Municipal Dorohoi funcţionează potrivit urmatoarelor documente legale:
Legea nr.53/2014 – Codul muncii - actualizat;
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
Ordinul M.S.P. nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
Ordinul nr. 39 din 16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului integrat;
Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramura si la nivel de unitate sanitara;
Ordinul 916/2006 privind normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
HG 400/2014 privind Contract cadru acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2014 - 2015;
Legea 25/2004 pentru aprobarea OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;
Legea 202/2002 egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
Ordinul 1490/2010 - inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;
Ordinul 1365/2008 organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare cu paturi;
Legea 477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
Ordinul 870/2004 – Regulament privind organizarea timpului de munca si efectuarea garzilor;
Ordinul 921/2006 – stabilirea atributiilor Comitetului Director in spitalele publice;
Ordinul 320/2007 – continutul Contractului de administrare a sectiilor sau serviciului medical din spitale;
Prin O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii, Spitalul Municipal Dorohoi a trecut in subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.
Art.2 Spitalul Municipal Dorohoi asigura asistenta medicala de specialitate (spitaliceasca si ambulatorie) pentru populaţia municipiului Dorohoi, circa 32000 locuitori si 57000 locuitori din comunele arondate (anexa 1). citeste tot

Contract colectiv de munca la nivel de unitate

ART.1
(1) Partile contractante, pe deplin egale si libere in negocierea acestui contract de munca la nivel de ramura de unitate se obliga sa respecte prevederile acestuia.
(2) La incheierea contractului colectiv de munca s-a avut in vedere legislatia in vigoare.
(3) Prezentul contract colectiv de munca reprezinta izvor de drept.
(4) In sensul prezentului contract, termenul patron desemneaza pe cel care angajeaza, denumit in continuare angajator.
(5) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical si libertatea de opinie a fiecarui salariat, in conformitate cu legislatia interna si in concordanta cu conventiile internationale pe care Romania le-a ratificat.citeste tot

2.Regulament de ordine interioara actualizat 2016

Art.1. Prezentul “Regulament Intern” al SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI are ca obiect principalele reglementări ce trebuie aplicate în unitate în ceea ce priveşte:
- reguli privind protecţia, igiena si securitatea in munca in cadrul unităţii;
- reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
- drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
- procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
- reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
- abaterile disciplinare si sancţiunile aplicabile;
- reguli referitoare la procedura disciplinara;
- modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
- criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor. citeste tot

3.Codul de conduita etica si profesionala al personalului contractual

Art.1 Codul de conduita etica si profesionala a personalului din Spitalul Municipal Dorohoi, stabileste norme de conduita etica si profesionala si formuleaza principiile care trebuie respectate in relatia cu pacientii, apartinatorii, colegii, in vederea cresterii increderii prestigiului institutiei.
Art.2 (1) Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod, sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in care este prestata munca.
(2) Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala, se aplica si persoanelor care lucreaza in spital ca voluntari sau studenti ( care fac practica in spital).
Art.3 La elaborarea Codului de conduita etica si profesionala a personalului din Spitalul Municipal Dorohoi, s-au avut in vedere prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice, Legea nr. 571/2oo4 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, Hotararea nr. 2/2009 privind Codul de etica si deontologie al asistentului generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania si Codul de Deontologie Medicala din 30.03.2012 al Colegiului Medicilor din Romania.citeste tot

4.Planul alb

Planul de actiune in cadrul spitalului pentru organizarea activitatii in cazul unei situatii de catastrofa in conditiile afluxului masiv si brutal al victimelor. citeste tot